Zmiana Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż w ramach projektu CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

 

 

unia-1

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, że z dniem 20 kwietnia 2018 r. zmianie uległa treść Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż w ramach projektu CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA.

 

 

W regulaminie zmianie uległ punkt 8 tiret b., który otrzymuje brzmienie:

 

"w przypadku dojazdu prywatnym środkiem transportu:
- kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem): dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy oraz umowy użyczenia samochodu (w sytuacji, kiedy użytkownik pojazdu nie jest jego właścicielem). Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż, jednakże zastrzega się, że Uczestnik projektu może przedstawić umowę użyczenia lub inną umowę cywilnoprawną na własnym wzorze (wymagane co najmniej jednorazowe złożenie). W kolejnych miesiącach w przypadku braku zmian Uczestnik projektu składa Organizatorowi stażu stosowne oświadczenie o aktualności przedstawionych informacji.
- oświadczenie przewoźnika o cenie biletu miesięcznego na danej trasie (wymagane co najmniej jednorazowe złożenie).".

 

 

W regulaminie zmianie uległ punkt 9, który otrzymuje brzmienie:

 

"Uczestnik projektu powinien dostarczyć powyższe dokumenty, dotyczące zwrotu kosztów dojazdu w terminie do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca, w którym Uczestnik projektu uczestniczył we wsparciu.".

 

 

Do pobrania:

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż w ramach projektu CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJAzwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż w ramach projektu CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż w ramach projektu CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA - Oświadczenie do wniosku o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/staż w ramach projektu CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

 

 

 


Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego