Zaproszenie do udziału w szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Akademia Umiejętności TIK”

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza do udziału w szkoleniach komputerowych oferowanych w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności TIK”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

 


Grupę docelową projektu stanowi 150 osób (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn), wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji w zakresie TIK, mieszczące się w poniższych grupach:

>>w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3) i/lub

>>w wieku 50 lat i więcej

uczące się, pracujące, zamieszkujące na obszarze woj. Podkarpackiego na terenie jednego z powiatów: m. Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego oraz strzyżowskiego.

 

W ramach projektu oferowany jest następujący pakiet szkoleń komputerowych:

I. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16:

 1. Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 20 godz.
 2. Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 20 godz.
 3. Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – 20 godz.
 4. Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 20 godz.
 5. Moduł V-ECDL IT Security (S3) – 20 godz.
 6. Moduł VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 20 godz.

 

II. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20:

 1. Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 15 godz.
 2. ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 15 godz.
 3. ECDL IT Security (S3) – 15 godz.
 4. ECDL CAD (S8) – 60 godz.
 5. ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 15 godz.

 

III. Egzamin ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20, dający możliwość zdobycia międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B, wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 

 

Szkolenia będą się odbywać w 3 edycjach kursów w następujących terminach:

 1. Pierwsza edycja: październik 2017 r. – styczeń 2018r. przeprowadzona dla 50 osób (5 grup szkoleniowych x 10 osób).
 2. Druga edycja: grudzień 2017 – marzec 2018 r. przeprowadzona dla 50 osób (5 grup szkoleniowych x 10 osób).
 3. Trzecia edycja: marzec - czerwiec 2018 r. przeprowadzona dla 50 osób (5 grup szkoleniowych x 10 osób).

 


Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzyma zaświadczenie udziału w kursie.

 

 

Dla osób bezrobotnych udział w projekcie jest bezpłatny, z kolei osoby pracujące zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 300 zł. Jest to symboliczna kwota, która dla osób pracujących nie będzie barierą udziału w projekcie, będzie natomiast stanowić dodatkową motywację do aktywnego uczestnictwa i nauki podczas szkoleń.

 

Pierwszy planowany termin rekrutacji: wrzesień 2017 r.
Kolejne terminy oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną podane w najbliższym czasie na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl 

 

 

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
www.pigkrosno.pl 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego