Zaproszenie do udziału w szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Akademia Umiejętności TIK”

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza do udziału w szkoleniach komputerowych oferowanych w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności TIK”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

 


Grupę docelową projektu stanowi 150 osób (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn), wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji w zakresie TIK, mieszczące się w poniższych grupach:

>>w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3) i/lub

>>w wieku 50 lat i więcej

uczące się, pracujące, zamieszkujące na obszarze woj. Podkarpackiego na terenie jednego z powiatów: m. Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego oraz strzyżowskiego.

 

W ramach projektu oferowany jest następujący pakiet szkoleń komputerowych:
a) Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 20 godz.
b) Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 20 godz.
c) Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – 20 godz.
d) Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 20 godz.
e) Moduł V-ECDL IT Security (S3) – 20 godz.
f) Moduł VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 20 godz.

 


Dodatkowo przewidziane jest 10 godzin ćwiczeń przypadających łącznie na wszystkie moduły.
Łącznie zostanie przeprowadzonych 15 szkoleń z zakresu umiejętności TIK „ECDL 16” od poziomu 0 do B dla 150 osób (15 grup max. 10 osobowych obejmujących łącznie 130 godzin szkoleniowych dla każdej grupy tj. 6-modułów po 20 godzin szkoleniowych + 10 godzin ćwiczeń).

 


Szkolenia będą się odbywać w 3 edycjach kursów w następujących terminach:

  1. Pierwsza edycja: październik 2017 r. – styczeń 2018r. przeprowadzona dla 50 osób (5 grup szkoleniowych x 10 osób).
  2. Druga edycja: grudzień 2017 – marzec 2018 r. przeprowadzona dla 50 osób (5 grup szkoleniowych x 10 osób).
  3. Trzecia edycja: marzec - czerwiec 2018 r. przeprowadzona dla 50 osób (5 grup szkoleniowych x 10 osób).

 


Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzyma zaświadczenie udziału w kursie.

 


Szkolenia zakończą się egzaminem, który będzie uprawniał do uzyskania certyfikatu ECDL, potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 

Dla osób bezrobotnych udział w projekcie jest bezpłatny, z kolei osoby pracujące zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 300 zł. Jest to symboliczna kwota, która dla osób pracujących nie będzie barierą udziału w projekcie, będzie natomiast stanowić dodatkową motywację do aktywnego uczestnictwa i nauki podczas szkoleń.

 

Pierwszy planowany termin rekrutacji: wrzesień 2017 r.
Kolejne terminy oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną podane w najbliższym czasie na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl 

 

 

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
www.pigkrosno.pl 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego