Projekt pn. "Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - Subregion Krośnieński"

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. "PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI"  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.07.05.00-18-0005/17-00 z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.06.2019 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 871 422,19 PLN
WKŁAD WŁASNY: 5 124 170,14 PLN
WKŁAD UE: 1 747 252,05 PLN

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie jest OPERATOREM tych środków w subregionie krośnieńskim „SK”, obsługując następujące powiaty: miasto Krosno, krośnieński, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki i strzyżowski.

 

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji 337 przedsiębiorców sektora MŚP mających siedzibę/oddział/miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu „SK” woj. podkarpackiego tj. krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego i ich 1045 os. (460K) pracowników, w terminie do VI.2019 r.

 

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO podnosząc kompetencje i kwalifikacje przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników na obszarze realizacji projektu. Przełoży się to na wzrost konkurencyjności MŚP z obszaru wsparcia, wpłynie na wzrost dopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców oraz utrzymania aktywności zawodowej kadr regionu.  

 

DLA KOGO?
Do projektu zapraszamy mikro (w tym os. samozatrudnione), małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracowników), które mają siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na dzień podpisania umowy promesy na obszarze subregionu „SK” woj. podkarpackiego tj.: krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego.


Oddział/siedziba/miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji.
W ramach projektu zostanie zrekrutowanych 337 firm z sektora MŚP i 1045 (460K) ich pracowników. Spośród 337 firm objętych wsparciem zaplanowano 230 mikro i samozatrudnionych, 97 firm małych i 10 średnich. Spośród 1045 os. biorących udział w projekcie 460 będą stanowić kobiety.

 

Priorytetowo będą traktowani:


Przedsiębiorcy:

>>wysokiego wzrostu,

 

>>którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;

 

>>którzy posiadają opracowaną diagnozę potrzeb szkoleniowych;

 

>>>mający siedzibę na obszarze subregionu krośnieńskiego.

 

Pracownicy przedsiębiorstw:

>>powyżej 50 roku życia;

 

>>o niskich kwalifikacjach zawodowych;

 

>>z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Ponadto, priorytetowo będą traktowane usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą starać się o dofinansowanie na zakup usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Usługa ma być świadczona zgodnie z ustalonymi przez WUP w Rzeszowie limitami na osobę i firmę:

1. Mikroprzedsiębiorstwo - 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych) – limit na pracownika: 4 200,00 (słownie: cztery tysiące dwieście złotych), dofinansowanie 70 %, maks. dofinansowanie 80 %;

 

2. Małe przedsiębiorstwo - 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) – limit na pracownika: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych), dofinansowanie 60 %, maks. dofinansowanie 70 %;

 

3. Średnie przedsiębiorstwo– 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) – limit na pracownika: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych), dofinansowanie 50 %, maks. dofinansowanie 60 %.

 

Usługi rozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące różnego rodzaju wsparcie, kierowane do przedsiębiorstw i ich właścicieli oraz pracowników m.in.: szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, różnego rodzaju doradztwo, coaching, mentoring.
Usługi te można wybierać jedynie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – platformy internetowej, opracowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na platformie zarejestrowane są wszystkie podmioty, zainteresowane realizacją usług rozwojowych – zarówno komercyjną, jak i refundowaną w ramach dofinansowania EFS.

 


Aby przyspieszyć proces rekrutacji zachęcamy, aby już dziś zarejestrować się w BUR – Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

W celu uniknięcia problemów podczas rejestracji, zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika Bazy, która dostępna jest na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser


W przypadku pojawienia się problemów z obsługą Bazy, można uzyskać pomoc dzwoniąc pod nr telefonu 801 808 108.

 

Kolejne terminy zostaną podane na stronie internetowej Operatora.


Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej Operatora: www.pigkrosno.pl oraz będą dostępne w biurze projektu.

 

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
www.pigkrosno.pl 
 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego