WSPARCIE W STARCIE - wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego - II nabór

 

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza podaje wyniki oceny wniosków o przyznanie wspracia finansowego w ramach projektu "WSPARCIE W STARCIE" - II nabór.

 

 

Do pobrania:

 

Lista - wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, które wyłynęły do biura projektu

 

Lista podstawowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia - KOBIETY

Lista podstawowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia - MĘŻCZYŹNI

 

Lista rezerwowa wniosków - KOBIETY

Lista rezerwowa wniosków - MĘŹCZYŹNI

 

 

 

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy uczestnicy projektu, których wnioski nie znalazły się na liście głównej mają prawo złożenia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków, w terminie 4 dni roboczych od dnia poinformowania o wynikach oceny. Szczegóły procedury reguluje §9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”.

 

 

Na podstawie §8 ust. 14 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”, Komisja Oceny Wniosków skierowała niektóre z wniosków do negocjacji. Niepodjęcie negocjacji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało obniżeniem dofinansowania.

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
www.pigkrosno.pl 

 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego