Przyjęto raport z konsultacji społecznych projektu SZOOP RPO WP 2014 - 2020 w zakresie EFS

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) informuje, że uchwałą z dnia 7 lipca 2015 r., Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjęty został raport z konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS.


Raport zawiera stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uwag do projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 zgłoszonych w trakcie konsultacji.


Dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym możliwe jest lepsze przygotowanie jednego z kluczowych dokumentów w procesie wydatkowania środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020.


Raport jest do pobrania TUTAJ

 

Źródło: www.fundusze.podkarpackie.pl

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego