Podkarpacka Izba Gospodarcza podaje wyniki oceny wniosków o przyznanie wspracia finansowego w ramach projektu "WSPARCIE W STARCIE".

 

 

Do pobrania:

 

Lista główna (podstawowa) - wnioski rekomendowane do przyznania wsparcia.

Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia.

Lista wniosków odrzuconych, które nie otrzymały rekomendacji do przyznania wsparcia.

 

 

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy uczestnicy projektu, których wnioski nie znalazły się na liście głównej mają prawo złożenia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków, w terminie 4 dni roboczych od dnia poinformowania o wynikach oceny. Szczegóły procedury reguluje §9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”.

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
www.pigkrosno.pl 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego