Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu pn.: WSPARCIE W STARCIE. Nabór wniosków potrwa od 22 listopada do 5 grudnia 2016 r. (włącznie).

 

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego można składać w Biurze Projektu WSPARCIE W STARCIE osobiście, w godzinach pracy Biura (od 7:30 do 15:30) za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.

 

Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika Projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi.

 

Zasady składania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego:

 1. Wersję papierową wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
 2. Wersję elektroniczną wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wersją elektroniczną biznes planu - należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD). Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika projektu, numer Referencyjny Wniosku.
 3. Komplety dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) muszą być trwale spięte (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatora).
 4. Biznes plan oraz inne załączniki należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia). Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 5. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą ”za zgodność z oryginałem od strony…… do strony……„ aktualną datą wraz z czytelnym podpisem a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie.
 6. Podpisy mogą być składane tylko niebieskim tuszem.
 7. Dokumenty muszą być wypełnione elektronicznie (nie odręcznie).
 8. Dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie.

 

 

 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w ramach ubiegania się o wsparcie finansowe (dokumenty do pobrania):

 

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.
 2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej.
 3. Oświadczenie o zgodności danych z dokumentem tożsamości.
 4. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa.
 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja z dnia 29.11.2016 r.) – UWAGA, NOWY WZÓR FORMULARZA!!! Do pobrania - wzór wypełnienia formularza
 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub
 8. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Tysiąclecia 3

38-400 Krosno

Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.

www.pigkrosno.pl

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego