Podkarpacka Izba Gospodarcza przekazuje wzoru dokumentów, które należy złożyć podczas ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu.

 

II. DOKUMENTY WSPARCIE FINANSOWE:

 

Regulamin wsparcie finansowe WSPARCIE W STARCIE

1) Zał. 1 do RWF - wzór wniosku o wsparcie finansowe

2) Zał. 2 do RWF – biznesplan

3) Zał. 3 do RWF - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

4) Zał. 4 do RWF - wzór oświadczenia o zgodności danych z dokumentem tożsamości

5) Zał. 5 do RWF - wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej lub nie otrzymanej  pomocy de minimis

6) Zał. 6 do RWF - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

7) Zał. 7 do RWF - wzór karty oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe

8) Zał. 8 do RWF - wzór karty oceny biznesplanu

9) Zał. 9 do RWF - wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

10) Zał. 10 do RWF - wzór umowy o wsparcie finansowe

 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego