Poniżej zamieszczamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "WSPARCIE W STARCIE".

 

Lista rankingowa - kobiety

Lista rankingowa - mężczyźni

Lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

 

Informujemy, że zgodnie z §5 pkt. B regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie mają obowiązek do dnia 25 października 2016 r. przedłożyć w biurze Podkarpackiej Izby Gospodarczej następujące dokumenty rekrutacyjne:

 

1. Deklaracja udziału w Projekcie (załącznik numer 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

2. Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych zawartych przez Kandydata w Formularzu rekrutacyjnym na dzień przystąpienia do projektu tj. podpisania Deklaracji udziału w projekcie (załącznik numer 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

 

UWAGA:

Status kwalifikowalności Kandydata powinien zostać potwierdzony ponownie przez Kandydata na dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Niepotwierdzenie statusu kwalifikowalności Kandydata powoduje odrzucenie Kandydata z uczestnictwa w projekcie.

 

3. Oświadczenie o uczestnictwie tylko w 1 projekcie na rozwój przedsiębiorczości (załącznik numer 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat budżetowych (w bieżącym roku kalendarzowym i 2 poprzednich latach kalendarzowych) wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie lub o nie otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (załącznik numer 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,).

5. Informacje o statusie uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu (załącznik numer 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

6. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej za okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania Deklaracji udziału w Projekcie.

 

UWAGA:

Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata i parafką na każdej ze stron.

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Tysiąclecia 3

38-400 Krosno

Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.

www.pigkrosno.pl

 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego