Poniżej zamieszczamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji projektu "WSPARCIE W STARCIE".

 

Lista rankingowa - kobiety

Lista rankingowa - mężczyźni

Lista osób odrzuconych z przyczyn formalnych

 

 

Informujemy, że w dniach 14, 15 oraz 17 października 2016 r. odbędzie się II etap rektutacji - indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. O terminie spotkań zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie, bądź mailowo w dniu 13 oraz 14 października 2016 r. Przypominamy, że obecność na spotkaniu z doradcą zawodowym jest obowiązkowa!!!

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
www.pigkrosno.pl 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego