CZAS NA STAŻ - informacja na temat opinii dla stażytsty po odbytym stażu

 

 

logotypy


 

 

Zgodnie § 3 pkt. 10  trójstronnej umowy o staż w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!”, pracodawca jest zobowiązany do wystawienia pisemnej opinii Stażyście, po zakończeniu realizacji stażu, uwzględniającej osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu, zawierającej w szczególności informacje o: zadaniach realizowanych przez uczestnika projektu oraz umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy pozyskanych w trakcie stażu i dostarczenie jej do biura projektu w terminie 5 dni po zakończeniu stażu.

 

 

Wzór dokumentów do pobrania:

Opinia po stażu - pracodawca

Sprawozdanie po stażu - stażysta

 

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego